ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นางสาวอนุธิดา  ประทุม
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
dot
สสอ.แก่งกระจาน
img432.pdfimg428.pdf ITA 2562

 

ชุดที่ 1 รายงานผลการอนุมัติจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562.pdf

ชุดที่ 1 รายงานผลการอนุมัติจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เอกสารแนบ.pdf

ชุดที่ 1 รายงานผลการอนุมัติจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เอกสารแนบ.pdf

ชุดที่ 2 รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน วงเงินประเภทละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ชุดที่ 2 รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน วงเงินประเภทละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 2 รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน วงเงินประเภทละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 2 รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน วงเงินประเภทละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 2 รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน วงเงินประเภทละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 2 รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน วงเงินประเภทละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ.pdf

ชุดที่ 3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ตามแบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2562.pdf

ชุดที่ 4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ตามแบบ สขร.1.pdf

ชุดที่ 5 เผยแพร่การใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf

ชุดที่ 6 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลด และพยานรับรองการปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
ชุดที่ 7 ประกาศและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1.pdf
ชุดที่ 9 ประกาศ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ.pdf
ชุดที่ 10 รายงานผลการอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ของหน่วยงาน.pdf
ชุดที่ 11 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 11 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 11 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 12 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ ปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน.pdf
ชุดที่ 13 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 14 แนวทางมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2561.pdf
ชุดที่ 15 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 16 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศ ของหน่วยงาน.pdf
ชุดที่ 17 รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561).pdf
ชุดที่ 18 แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานและคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน.pdf
ชุดที่ 19 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและบริหารความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศระดับอำเภอ.pdf
ชุดที่ 20 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายผู้บริหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 21 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างชุมชน สุขภาพดี (โครงการออกกำลังกาย) ตามภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ.pdf
ชุดที่ 22 โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โครงการรวมพลังสร้างชุมชน สุขภาพดี (โครงการออกกำลังกาย) ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 23 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการรวมพลังสร้างชุมชน สุขภาพดี (โครงการออกกำลังกาย) และวาระการประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ.pdf
ชุดที่ 23 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการรวมพลังสร้างชุมชน สุขภาพดี (โครงการออกกำลังกาย) และวาระการประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 24 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ขั้นตอนการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ผังขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์และแบบฟอร์มรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์.pdf
ชุดที่ 25 ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ และ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์.pdf
ชุดที่ 26 มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2560.pdf  ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2543.pdf  การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 27 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยง 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการใช้รถราชการ ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ด้านการฝึกอบรม และด้านการจัดหาพัสดุ.pdf เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 28 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์.pdf แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560.pdf ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560.pdf
ชุดที่ 29 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน.pdf
ชุดที่ 30 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์.pdf
ชุดที่ 31 ทำเนียบบุคลากร และผังโครงสร้างหน่วยงาน และเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งกระจานได้จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 32 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์.pdf
ชุดที่ 33 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562.pdf
ชุดที่ 34 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์.pdf  คู่มือในการปฏิบัติรับเรื่องราวร้องทุกข์/เรื่องร้องเรียน.pdf
ชุดที่ 35 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562.pdf
ชุดที่ 36 ขอยื่นการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วคอนกรีต ของ รพ.สต.บ้านซ่อง.pdf
ชุดที่ 37 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คะเมย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี.pdf
ชุดที่ 38 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) ปีงบประมาณ 2562 ของข้าราชการในสังกัด สสอ.แก่งกระจาน.pdf
ชุดที่ 39 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ).pdf
ชุดที่ 40 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ำ (ต่ำกว่าร้อยละ 60).pdf
ชุดที่ 41 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552.pdf ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ).pdf  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน.pdf
ชุดที่ 42 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (แก้ไข) รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง.pdf
ชุดที่ 43 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก.pdf
ชุดที่ 44 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐ.pdf
ชุดที่ 45 ขออนุมัติเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์.pdf
ชุดที่ 46 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์.pdf
ชุดที่ 47 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน.pdf
ชุดที่ 48 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒.pdf   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน..docx
ชุดที่ 49 ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562.pdf  ขอเชิญประชุมโครงการและขออนุมัติใช้เงินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 50 รายงานผลการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านจริยธรรมและคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี.pdf
ชุดที่ 51 แนวทางการขับเคลื่อนค่านิยม MOPH สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 52 รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา.pdf  รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2562 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา.pdf
ชุดที่ 53 โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี.pdf  แผนการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี.pdf
ชุดที่ 54 แนวทางขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา.pdf

ชุดที่ 55 ข้อ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใสของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ปีงบประมาณ 2562 ข้อ 2.ระเบียบกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส  ข้อ 3.แผนปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส.pdf

ชุดที่ 56 ข้อ1. รายงานการประชุมกลุ่มคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใสของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 2. รูปภาพประกอบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใสตามแผนปฏิบัติงานของกลุ่มฯ.pdf
ชุดที่ 57 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐ.pdf
ชุดที่ 58 ข้อ 1.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ข้อ 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ชุดที่ 59 รายงานการประชุมคณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2562.pdf
ชุดที่ 60 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 61 ข้อ 1.ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการ กลไก การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562 ข้อ 2.กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรการเร่งด่วน 4 เรื่อง.pdf
ชุดที่ 62 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน.pdf
ชุดที่ 63 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 64 ข้อ 1.รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562 ข้อ 2.รูปภาพประกอบกิจกรรมตามโครงการฯ.pdf
ชุดที่ 65 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี.pdf
ชุดที่ 66 รายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 67 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 68 ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน เรื่อง กำหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562.pdf
ชุดที่ 69 เผยแพร่คู่มือ 2 รายการ.pdf   1.คู่มือเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562.pdf   2.คู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม.pdf
ชุดที่ 70 เผยแพร่คู่มือแผนปฏิบัติงานโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2562.pdf   คู่มือแผนปฏิบัติงานโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2562.pdf
ชุดที่ 71 รายงานผลการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 72 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มืองาน NCD.pdf ดังนี้  1.คู่มือการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม.pdf  2.คู่มือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก.pdf  3.แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ของโรงพยาบาลวังสะพุง.pdf
ชุดที่ 73 ขออนุญาตเผยแพร่ คู่มืองานควบคุมโรคติดต่อ.pdf ดังนี้  1.มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก 3-3-1.pdf  2.คู่มือการคัดกรองวัณโรคและวัณโรคดื้อยา.pdf
ชุดที่ 74 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มืองานคุ้มครองผู้บริโภค.pdf ดังนี้  1.พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560.pdf  2.พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551.pdf
ชุดที่ 75 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มืองานสุขภาพภาคประชาชน.pdf ดังนี้  1.คู่มือ อสม.นักจัดการสุขภาพ.pdf  2.คู่มือ อสค.ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง.pdf  3.แบบคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ.pdf
ชุดที่ 76 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มืองานจัดหาพัสดุและการเงิน.pdf ดังนี้  1.Flow Chart e-GP.pdf  2.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf  3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf  4.หนังสือสั่งการ ว.119.pdf  5.หนังสือสั่งการ ว.178 การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง.pdf  
ชุดที่ 77 เผยแพร่ กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนตาม CPG งานอนามัยแม่และเด็ก และ CPG งาน NCD ปีงบประมาณ 2562 ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งกระจาน.pdf
ชุดที่ 78 เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการประชาชนในการใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน และ รพ.สต.ในสังกัด.pdf
ชุดที่ 79 เผยแพร่ กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนในการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน และ รพ.สต.ในสังกัด.pdf
ชุดที่ 80 เผยแพร่ กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 4 มาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ชุดที่ 81 เผยแพร่ แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 82 เผยแพร่ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561.pdf
ชุดที่ 83 เผยแพร่ รายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสุขภาพ ประจำปี 2562.pdf   รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 PA กระทรวงสาธารณสุข และ KPI กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562.pdf
ชุดที่ 84 เผยแพร่แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 85 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562.pdf
ชุดที่ 86 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 87 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  แนวทางมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2562.pdf
ชุดที่ 88 แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน.pdf
ชุดที่ 89 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน.pdf
ชุดที่ 90 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ ปีงบประมาณ 2562 ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน.pdf
ชุดที่ 91 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ชุดที่ 92 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด–ปลด และพยานรับรองการปิด–ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ชุดที่ 93 ขออนุมัติเผยแพร่ มาตรการ กลไก หรือระบบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
ชุดที่ 94 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1.pdf
ชุดที่ 95 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 96 ประกาศ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ.pdf
ชุดที่ 97 ประกาศและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563.pdf  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 98 เผยแพร่การใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563.pdf  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560.pdf
ชุดที่ 99 เผยแพร่ชุดอนุมัติ ตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจ้างทำความสะอาด วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ปีงบประมาณ 2563.pdf  ชุดอนุมัติสั่งจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ.pdf  ชุดอนุมัติสั่งจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ (เพิ่มเติม).pdf
ชุดที่ 100 รายงานผลการอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงาน.pdf  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563.pdf
ชุดที่ 101 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 ตามแบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 102 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 ตามแบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 103 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (โครงการวิ่งไล่ยุง)และวาระการประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ​.pdf
ชุดที่ 104 โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (โครงการวิ่งไล่ยุง) ปีงบประมาณ 2563.pdf   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลายของชุมชนแบบมีส่วนร่วม ปี 2563.pdf
ชุดที่ 105 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงการวิ่งไล่ยุง)  อำเภอแก่งกระจาน  ประจำปี 2563 ตามภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ.pdf
ชุดที่ 106 รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมิน 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)  ปีงบประมาณ  2562.pdf
ชุดที่ 107 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ำ(ต่ำกว่าร้อยละ 60).pdf
ชุดที่ 108 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)​.pdf
ชุดที่ 109 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ปีงบประมาณ 2562 ของข้าราชการในสังกัด สสอ.แก่งกระจาน และ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบที่ 1 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ 2563 ของข้าราชการในสังกัด สสอ.แก่งกระจาน.pdf
ชุดที่ 110 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 111 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน​.pdf
ชุดที่ 112 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 113 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน.pdf
ชุดที่ 114 แจ้งและเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจานและรพ.สต.ในสังกัด ปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 115 เผยแพร่แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 116 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563.pdf
ชุดที่ 117 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน​.pdf
ชุดที่ 118 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน.pdf
ชุดที่ 119 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยง 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการใช้รถราชการ  ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ด้านการฝึกอบรม และด้านการจัดหาพัสดุ.pdf
ชุดที่ 120 ข้อ 1. มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2560/ 2. ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2543 / 3. การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ.pdf  ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2543.pdf  มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2560.pdf
ชุดที่ 121 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 122 ข้อ 1. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  มาตรการ กลไก การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563 และข้อ 2. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรการเร่งด่วน 4 เรื่อง.pdf
ชุดที่ 123 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์  ขั้นตอนการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล  ผังขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์และแบบฟอร์มรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์.pdf
ชุดที่ 124 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์.pdf  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล.pdf
ชุดที่ 125 ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ และ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์.pdf
ชุดที่ 126 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์.pdf   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล​.pdf
ชุดที่ 127 รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมิน 2 (1 เมษายน 2562–30 กันยายน 2562)  ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 128 เผยแพร่ กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนในการใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจานและรพ.สต.ในสังกัด.pdf
ชุดที่ 129 เผยแพร่ กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนในการรับเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 4 มาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ชุดที่ 130 เผยแพร่ กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนในการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคของประชาชน ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจานและรพ.สต.ในสังกัด.pdf
ชุดที่ 131 เผยแพร่ กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนในการตรวจโรคคัดกรองโรคไวรัส Covid-19  ของประชาชน ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจานและรพ.สต.ในสังกัด.pdf
ชุดที่ 132 เผยแพร่ กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนตาม CPG ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2563 ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งกระจาน.pdf  ANC&WCC.pdf   Covid รพ.สต.pdf  FAST.pdf  IC.pdf  NCD.pdf  ทันตกรรม.pdf  แพทย์แผนไทย.pdf  แนวทางการคัดกรองแยกพื้นที่รอรับบริการ.pdf  แบบฟอร์มการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน รพ.สต.pdf  
ชุดที่ 133 รายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 134 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี.pdf
ชุดที่ 135 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ตามแบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 136 เผยแพร่แผนปฏิบัติการของเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 137 เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 138 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 139 เผยแพร่.pdf  จรรยาบรรณตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ.2560.pdf  พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกของราชการ 2558.pdf  บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ.pdf
ชุดที่ 140 ทำเนียบบุคลากร และผังโครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน และวิสัยทัศน์ พันธกิจของเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งกระจาน.pdf  ทำเนียบบุคลากร.pdf  ผังโครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน.pdf  วิสัยทัศน์ พันธกิจของเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งกระจาน​.pdf
ชุดที่ 141 เผยแพร่ แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพสำนักงนสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf  สรุปงบประมาณ ปี 63 ปรับใหม่ เกลี่ยงบ​.pdf
ชุดที่ 142 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 143 ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งเรื่อง  กำหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2563  ลงวันที่ 26  ธันวาคม 2562.pdf
ชุดที่ 144 รายงานขอรายงานผลการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 145 เผยแพร่ 1. คู่มือเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2563 และ 2. คู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม.pdf  คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2563.pdf  คู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม.pdf
ชุดที่ 146 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มืองานคุ้มครองผู้บริโภค.pdf  พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560.pdf  พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551.pdf
ชุดที่ 147 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มืองานจัดหาพัสดุและการเงิน.pdf  ได้แก่ 1.คำสั่ง สสอ.ที่ 55/2552 เรื่องมอบหมาย.pdf  2. Flow Chart e-GP.pdf  3.การกำหนดระเบียบเอื้อประโยชน์เจ้าหน้าที่.pdf  4.คู่มือ e-domation.pdf  5.คู่มือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6.แนวปฏิบัติตามพรบ.ซื้อจ้าง กม.วินัยเพชรบุรี.pdf  7. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf  8.การทำลายหนังสือราชการ.pdf  9.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf  10.หนังสือสั่งการ ว 119.pdf  11.หนังสือสั่งการ ว 178 การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง/บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card).pdf  12.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง พ.ศ.2562 และระเบียบ กสธ. เงินเชื่อ พ.ศ.2562.pdf 13.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค พ.ศ.2561 และเงินเรี่ยไร
ชุดที่ 148 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มืองาน NCD.pdf  ดังนี้ 1.คู่มือการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม .pdf  2.คู่มือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก.pdf  3.แนวทางการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ของโรงพยาบาลวังสะพุง.pdf  4.คู่มือการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ_สมองฯ  5. แนวทางการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง.pdf
ชุดที่ 149 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มืองานสุขภาพภาคประชาชน.pdf ดังนี้ 1.คู่มือจัดตั้ง หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ.pdf  2.คู่มือ อสม. นักจัดการสุขภาพ.pdf  3.คู่มือ อสค. และ อสค.ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง.pdf  4. แบบคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ.pdf
ชุดที่ 150 ขออนุญาตเผยแพร่ คู่มืองานควบคุมโรคติดต่อ.pdf ดังนี้ 1.คำแนะนำการเดินทางป้องกันไวรัส โควิด-19.pdf .pdf  2.มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก 3-3-1.pdf  3.คู่มือการจัดการโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ 4.คู่มือการคัดกรองวัณโรคและวัณโรคดื้อยา.pdf 5.แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของ SRRT ระดับตำบล 6.หนังสือไข้เลือดออก (สำหรับประชาชน) 7.แผนปฏิบัติงานโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2562.pdf
ชุดที่ 151 เผยแพร่ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 152 เผยแพร่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 153 เผยแพร่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงฯ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563.pdf  รายงานสรุปผลตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 1.pdf
ชุดที่ 154 เผยแพร่ รายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสุขภาพ ประจำปี 2563.pdf
ชุดที่ 155 เผยแพร่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 156 เผยแพร่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงฯ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563.pdf  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 1.pdf
ชุดที่ 157 แนวทางการขับเคลื่อนค่านิยม MOPH สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ปีงบประมาณ 2563.pdf
ชุดที่ 158 1.โครงการจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ 2.แผนการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ อำเภอแก่งกระจาน  ปีงบประมาณ 2563.pdf 
ชุดที่ 159 แนวทางขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา.pdf
ชุดที่ 160 1. รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563  4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ 2.รูปภาพประกอบกิจกรรมตามโครงการฯ .pdf
ชุดที่ 161 1.แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใสของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ปีงบประมาณ 2563 , 2.ระเบียบกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส , 3.แผนปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส​.pdf
ชุดที่ 162 รายงานการประชุมกลุ่มคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใสของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562.pdf
ชุดที่ 163 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2563.pdf
ชุดที่ 164 รายงานการประชุมคณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563.pdf
ชุดที่ 165 1.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจานประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ชุดที่ 166 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน.pdf
ชุดที่ 167 1.รายงานขอรายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563 และ 2.รูปภาพประกอบกิจกรรมตามโครงการฯ​.pdf
ชุดที่ 168 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562–พฤษภาคม 2563 ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน.pdf
ชุดที่ 169 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป​.pdf
ชุดที่ 170 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563.pdf แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563.pdf
ชุดที่ 171 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 แก้ไขเพิ่มเติม.pdf แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
ชุดที่ 172 เผยแพร่ชุดอนุมัติ ตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการ วงเงิน 4,000 บาทขึ้นไป ปีงบประมาณ 2563.pdf  ชุดอนุมัติจ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการ วงเงิน 4,000 บาท ไม่ผ่านระบบ e-GP.pdf .pdf .pdf
ชุดที่ 173 เผยแพร่ชุดอนุมัติ ตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TASKalfa-3010i) วงเงิน 24,000 บาท ปีงบประมาณ 2563.pdf ชุดอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TASKalfa-3010i) วงเงิน 24,000 บาท ผ่านระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2563.pdf .pdf

ชุดที่ 174 ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf

 

 

 

 Copyright © 2016 All Rights Reserved.