ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
dot
สสอ.แก่งกระจาน
img432.pdfimg428.pdf ITA 2562

 

ชุดที่ 1 รายงานผลการอนุมัติจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562.pdf

ชุดที่ 1 รายงานผลการอนุมัติจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เอกสารแนบ.pdf

ชุดที่ 1 รายงานผลการอนุมัติจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เอกสารแนบ.pdf

ชุดที่ 2 รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน วงเงินประเภทละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ชุดที่ 2 รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน วงเงินประเภทละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 2 รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน วงเงินประเภทละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 2 รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน วงเงินประเภทละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 2 รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน วงเงินประเภทละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 2 รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน วงเงินประเภทละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ.pdf

ชุดที่ 3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ตามแบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2562.pdf

ชุดที่ 4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ตามแบบ สขร.1.pdf

ชุดที่ 5 เผยแพร่การใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf

ชุดที่ 6 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลด และพยานรับรองการปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
ชุดที่ 7 ประกาศและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1.pdf
ชุดที่ 9 ประกาศ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ.pdf
ชุดที่ 10 รายงานผลการอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ของหน่วยงาน.pdf
ชุดที่ 11 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 11 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 11 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 12 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ ปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน.pdf
ชุดที่ 13 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 14 แนวทางมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2561.pdf
ชุดที่ 15 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 16 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศ ของหน่วยงาน.pdf
ชุดที่ 17 รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561).pdf
ชุดที่ 18 แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานและคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน.pdf
ชุดที่ 19 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและบริหารความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศระดับอำเภอ.pdf
ชุดที่ 20 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายผู้บริหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 21 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างชุมชน สุขภาพดี (โครงการออกกำลังกาย) ตามภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ.pdf
ชุดที่ 22 โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โครงการรวมพลังสร้างชุมชน สุขภาพดี (โครงการออกกำลังกาย) ปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 23 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการรวมพลังสร้างชุมชน สุขภาพดี (โครงการออกกำลังกาย) และวาระการประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ.pdf
ชุดที่ 23 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการรวมพลังสร้างชุมชน สุขภาพดี (โครงการออกกำลังกาย) และวาระการประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 24 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ขั้นตอนการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ผังขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์และแบบฟอร์มรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์.pdf
ชุดที่ 25 ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ และ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์.pdf
ชุดที่ 26 มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2560.pdf  ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2543.pdf  การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 27 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยง 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการใช้รถราชการ ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ด้านการฝึกอบรม และด้านการจัดหาพัสดุ.pdf เอกสารแนบ.pdf
ชุดที่ 28 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์.pdf แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560.pdf ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560.pdf
ชุดที่ 29 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน.pdf
ชุดที่ 30 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์.pdf
ชุดที่ 31 ทำเนียบบุคลากร และผังโครงสร้างหน่วยงาน และเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งกระจานได้จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของปีงบประมาณ 2562.pdf
ชุดที่ 32 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์.pdf
ชุดที่ 33 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562.pdf
ชุดที่ 34 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์.pdf  คู่มือในการปฏิบัติรับเรื่องราวร้องทุกข์/เรื่องร้องเรียน.pdf
ชุดที่ 35 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562.pdf
ชุดที่ 36 ขอยื่นการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วคอนกรีต ของ รพ.สต.บ้านซ่อง.pdf
ชุดที่ 37 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คะเมย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี.pdf
ชุดที่ 38 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) ปีงบประมาณ 2562 ของข้าราชการในสังกัด สสอ.แก่งกระจาน.pdf
ชุดที่ 39 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ).pdf
ชุดที่ 40 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ำ (ต่ำกว่าร้อยละ 60).pdf
ชุดที่ 41 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552.pdf ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ).pdf  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน.pdf
ชุดที่ 42 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (แก้ไข) รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง.pdf
ชุดที่ 43 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก.pdf
ชุดที่ 44 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐ.pdf
ชุดที่ 45 ขออนุมัติเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์.pdf
ชุดที่ 46 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์.pdf
ชุดที่ 47 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน.pdf
ชุดที่ 48 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒.pdf   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน..docx

 Copyright © 2016 All Rights Reserved.