ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นางสาวอนุธิดา  ประทุม
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
dot
กิจกรรม

ตารางบันทึกกิจกรรมโรงพยาบาลแก่งกระจาน

 

วันที่บันทึก กิจกรรม ไฟล์ & รูปภาพ
19/10/2563 กิจกรรมตอนรับหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและพ่อบ้านประจำโรงพยาบาลแก่งกระจาน รูปภาพ
25/09/2563  กิจกรรม 5ส วันมหิดล 24 กันยายน รูปภาพ
13/09/2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด (NCPR)

รูปภาพ

13/09/2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รูปภาพ
     
     
     
     
     
     
     
     
     


Copyright © 2016 All Rights Reserved.