ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นางสาวอนุธิดา  ประทุม
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
dot
ITA โรงพยาบาลแก่งกระจาน

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณ 2564  

EB.1 เรื่องการกำหนดมาตราการและการวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วยแนวทางการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 3.1 ข้อมูลลักษณะของหน่วยงาน
ข้อ 3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ข้อ 3.3 กำหนดมาตราการและกลไกของหน่วยงาน
ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 2563
ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB.2

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

 - ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อ.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
ข้อ 1.1  ข้อมูลผู้บริหาร (ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง-รูปถ่าย-หมายเลขโทรศัพท์)
ข้อ 1.2 นโยบายผู้บริหาร
ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย
ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในปี 2564
ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อ (ที่อยู่หน่วยงาน-หมายเลขโทรศัพท์-หมายเลขโทรสาร-ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์-แผนที่ตั้ง)
ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อ 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมMOPH
ข้อ 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
ข้อ 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ข้อ 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
ข้อ 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2560
ข้อ 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (ทุกแผน)
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      ข้อ 9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
ข้อ 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
ข้อ 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อ 9.3

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 11 - คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 
  - พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB3

1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

 

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุง การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB4

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

     1.1 บันทึกข้อความรายการผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

 

    1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ.pdf

 

    1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 .pdf

 

    1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศและปลดประกาศ.pdf

 

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)

     2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

 

    2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

 

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

     3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กับการสอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน.pdf

 

    3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

 

    3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)

 

    ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

            ชุดที่ 1 ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป.pdf

            ชุดที่ 2 ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท.pdf

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB5

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

 

 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

            ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2563.pdf

            ไตรมาส 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563.pdf

 

 

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณ 2563  

mail

EB.5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร.pdf

       -  แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำร พัฒนำศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก (วิ่งไล่ยุง)

mail

EB.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่.pdf

      -  เผยแพร่โครงกำรและประขำสัมพันธ์กำรจัดทำโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก

mail

EB.7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วยร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่.pdf

      - สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓

mail EB.8.1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
mail EB.11.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา.pdf
mail EB.12 แผนปฏิบัติการสุขภาพอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
mail EB.13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.pdf
mail

EB.17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน.pdf

       -  คู่มือการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันความเสี่ยง ๔ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

       -  คำสั่งมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และอนุมัติจ่ายเงินบริจาค

       -  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

      -  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน

      -  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓

mail EB.15 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
mail EB.18 แนวทางการขับเคลื่อนค่านิยม MOPH
mail EB.19 มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
mail

EB.21 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
        -   มาตรการ กลไก การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

mail EB.23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
mail EB.24 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการใช้รถราชการโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
mail

EB.25  คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลแก่งกระจาน

      -   ประกาศกำหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ

mail

EB.26  แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ๔ มาตรการ

      -  ขั้นตอนกระบวนการขอใช้รถยนต์ราชการโรงพยาบาลแก่งกระจาน

   

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ข.ร.1

mail สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 (วัสดุเวชภัณฑ์ฯ ยา.pdf

 

mail

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 1 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf

 

 

mail

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2.1  คำสั่งโรงพยาบาลแก่งกระจาน เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุโรงพยาบาลแก่งกระจาน.pdf

mail EB 2.2 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ฯ.pdf
mail

EB 2.3 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ ฯ.pdf

mail

EB 2.4 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯ.pdf

mail

EB 2.5 ขออนุญาติเผยแพร่คำสั่งปิดและปลด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและสั่งการ.pdf

mail

EB 2.6 ขออนุมัติเห็บชอบอนุมัติแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563.pdf

mail

EB 2.7 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี.pdf

mail

EB 2.8 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดปลดประกาศ.pdf

mail

EB 2.9 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อ.pdf

mail

EB 2.10 แบบแสดงความริสุทธิ์ใจ กรณีไม่เกิน 100,000 บาท.pdf

mail

EB 2.11 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ กรณีเกิน 100,000 บาท.pdf

mail

EB 2.12 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน เรื่อง การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

mail

EB 2.13 เรื่อง มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ.pdf

mail

EB 2.14 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

mail

EB 2.15 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเผื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560.pdf

mail

EB 2.16 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (EGP) วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป.pdf

mail

EB 2.17 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (EGP) วงเงินสูงสุด.pdf

mail

EB 2.18 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภททันตกรรม.pdf

mail

EB 2.19 ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป.pdf

mail

EB 2.20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบแนวทาง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562.pdf

 

 

mail

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 3.1 ารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (EGP) วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป.pdf

mail

EB 3.2 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (EGP) วงเงินสูงสุด.pdf

 

 

mail

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB 4.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบแนวทาง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562.pdf

 

 

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA

 

mail

EB 1 - 4 แต่งตั้งทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลแก่งกระจาน ITA.pdf

 

mail

EB 5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วนงาน

         5.1 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.pdf

         5.2 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.pdf

       5.3 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.pdf

       5.4 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.pdf

       5.5 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.pdf

mail

EB 6 มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

        6.1 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.pdf

      6.2 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.pdf

      6.4 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.pdf

mail

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

       7.1 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.pdf

       7.2 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.pdf

       7.3 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.pdf

       7.4 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.pdf

mail

EB 8 คำสั่งโรงพยาบาลแก่งกระจาน เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลแก่งกระจาน.PDF

 

mail

EB 9 ข้อ 1.1 ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลแก่งกระจาน.PDF

EB 9 ข้อ 1.2-1.5 นโยบายและเป้าหมายของโรงพยาบาลแก่งกระจาน.PDF

EB 9 ข้อ 1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบฯ 2562.PDF

EB 9 ข้อ 1.7 ราชกิจจานุเบกษา.PDF

EB 9 ข้อ 1.8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560.PDF

EB 9 ข้อ 1.9 แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.PDF

EB 9 ข้อ 2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี.PDF

 

mail

EB 10 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562-2564.pdf

 

mail

EB 11 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561.PDF

 

mail

EB 12 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf

 

mail

EB 13 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพํฒนาปรับปรุงตัวเอง กรณีข้าราชการที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ำ(ต่ำกว่าร้อยละ 60).pdf

 

mail

EB 14 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดรเด่นและดีมาก.PDF

 

mail

EB 15 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต.PDF

 

mail

EB 16 บันทึกข้อความ เรื่อง การดำเนินจัดการเรื่องร้องเรียน.PDF

 

mail

EB 17 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน.PDF

 

mail

EB 18 แนวนทางขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ปีงบประมาณ 2562.pdf

 

mail

EB 19 ข้อที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ปีงบประมาณ2562 ข้อที่ 2 ระเบียบกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส ข้อที่ 3 แผนปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส.pdf

 

mail

EB 20 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรายงานผลการประชุม เพื่อให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF

 

mail

EB 21 แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน.pdf

 

mail

EB 22 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลแก่งกระจาน.pdf

 

mail

EB 23 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf

 

mail

EB 24 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562.pdf

mail

 

EB 25 การกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.pdf

        EB 25.1 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.pdf

mail

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่ กระบวนการอำนวยตวามสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้.pdf

เอกสารแนบเพิ่มเติม 

 

        mail

 

เอกสารเพิ่มเติม EB 25 ข้อที่ 1 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ.pdf

 

        mail

 

เอกสารเพิ่มเติม EB 25 ข้อที่ 2 กฎหมายสาธารณสุข.pdf

 

        mail

 

เอกสารเพิ่มเติม EB 25 ข้อที่ 3 หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียง.pdf

        

        mail

 

เอกสารเพิ่มเติม EB 25 ข้อที่ 4 แนวทางการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ.pdf

     

        mail

 

เอกสารเพิ่มเติม EB 25 ข้อที่ 5 ระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงสถานบริการ.pdf

  

        mail

 

เอกสารเพิ่มเติม EB 25 ข้อที่ 6 และ 7 ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาค.pdf

 Copyright © 2016 All Rights Reserved.