ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นางสาวอนุธิดา ประทุม
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
dot
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
                                                                                                         

               

                  ข้อมูลพื้นฐาน                        

ชื่อองค์กร :  ชื่อภาษาไทย :  โรงพยาบาลแก่งกระจาน    ชื่อภาษาอังกฤษ :  KAENGKRACHAN  HOSPITAL

ที่อยู่  :  เลขที่ 6 หมู่ 5 ตำบลวังจันทร์  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (F2) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน

แพทย์หญิง อนุธิดา  ประทุม

ให้บริการ ส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู ในระดับปฐมภูมิและทุตยิภูมิ

พื้นที่รับผิดชอบบริการระดับปฐมภูมิ ม.5 และม.8 ต.วังจันทร์ จำนวนประชากร  1,246  คน /  311 หลังคาเรือน

และรับผิดชอบอำเภอ แก่งกระจาน จำนวนประชากร   30,673   คน มี รพ.สต.จำนวน  9  แห่ง   มีสุขศาลาพระราชทาน 1  แห่ง

 

    2. ลักษณะสำคัญขององค์กร (  Organization Profile  )  

2.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร

 • (main service) : โรงพยาบาลแก่งกระจานเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีแพทย์ 4คน โดยจัดบริการตามมาตรฐานของบริการ มีคลินิกเฉพาะโรค DM, TB, HIV, Asthma, COPD, คลินิกสุขภาพจิต ให้บริการแบบบูรณาการทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพ ทุกมิติทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณ
 • วิสัยทัศน์ (vision) :  โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (Remote service area) โดยมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภายในปี 2565

 • ค่านิยม (values) : พัฒนาเพื่อคุณภาพ อย่างมีคุณธรรม บนความพอเพียง

 • พันธกิจ (mission)

  1.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม เชื่อมโยงการบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ครอบคลุมและได้มาตฐาน โดยภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

  2.พัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและจัดระบบการส่งต่อให้มีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ

  3.มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core compet

การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการบริการการแพทย์เชิงรุก

 

โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ   

โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ / สร้่างเสริมสุขภาพ.pdf

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2016 All Rights Reserved.