ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นางสาวอนุธิดา  ประทุม
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
dot
ประชาสัมพันธ์และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่ง รายการรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่ กค ๐๔๐๕.๒/ ว.๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖.pdf
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องควบคุมสำหรับผู้ต้องขังป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างห้องพักผู้ป่วยผู้ต้องขัง (เรือนจำ) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2566.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการยื่นเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 400 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 .pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2566.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 400 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2.pdf
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 400 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว.62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565 (เงินบำรุง).pdf

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 400 กิโลวัตต์

จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2566.pdf
ประกาศผู้ชนะยื่นเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน ปีงบประมาณ 2566 ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาล แก่งกระจานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน ปีงบประมาณ 2566 ด้วยเงินบำรุง

โรงพยาบาลแก่งกระจาน.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ปีงบประมาณ 2565 (ขอปรับเปลี่ยน).pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2565

(ขอปรับเปลี่ยน).pdf

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2565.pdf

ประกาศแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ปีงบประมาณ 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการยื่นเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอดอาคารและดูแลสวน  ปีงบประมาณ 2565 ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2565.pdf
ตารางประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน ปีงบประมาณ 2565.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน ปีงบประมาณ 2565 ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2565.pdf
ประกาศผู้ชนะการยื่นเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการระบบบริการทางการแพทย์ (HOSxP) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2564.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการยื่นเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2564 (หน่วยบริการ 70%).pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ปรับเปลี่ยนรายการ).pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการเปลี่ยนแปลง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2564.pdf
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมก่อสร้างอาคารทันตกรรม จำนวน 1 หลัง งบค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2564 (ระดับเขต 10 %).pdf
ตารางราคากลาง บก.01 ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมก่อสร้างอาคารทันตกรรม จำนวน 1 หลัง งบค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2564 (ระดับเขต 10%).pdf
แบบประมาณ ราคาเครื่องฟอกอากาศ ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมก่อสร้างอาคารทันตกรรม จำนวน 1 หลัง งบค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2564 (ระดับเขต 10 %).pdf
แบบประมาณการ ปร.4 ปร.5 ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมก่อสร้างอาคารทันตกรรม จำนวน 1 หลัง งบค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2564 (ระดับเขต 10%).pdf  
แบบแปลนก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมก่อสร้างอาคารทันตกรรม จำนวน 1 หลัง งบค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2564 (ระดับเขต 10%).pdf 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงก่อสร้างอาคารทันตกรรม ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 (ระดับเขต 10%).pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามที่ กค.๐๔๐๕/๒.ว ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เงินบำรุง).pdf   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ตามที่ กค.๐๔๐๕/ว ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เงินบำรุง).pdf
ประกาศผู้ชนะการยื่นเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (อาคารผู้ป่วยนอก) ด้วยเงินบริจาคของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564.pdf
ประกาศผู้ชนะการยื่นเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้ป่วยนอก ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2564.pdf
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้ป่วยนอก ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจานปีงบประมาณ 2564.pdf
ตารางแสดงราคากลางงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้ป่วยนอก ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2564.pdf
ประมาณการ ปร.4 ปร.5 และงวดงาน ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2564.pdf
แบบแปลนก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้ป่วยนอก ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2564.pdf
แผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ เงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2564.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2564 (วัสดุ/ครุภัณฑ์การแพทย์).pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2564.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่ กค.๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เงินบำรุง).pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ยา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ตามที่ กค.๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เงินบำรุง) .pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่ กค.๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เงินบำรุง).pdf
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อ ยา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ตามที่ กค.๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันะ์ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เงินบำรุง) .pdf
ปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓.pdf
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ตามที่ กค.๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓.pdf
ปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์  สนง. งานบ้าน และอื่นๆ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563.pdf
ปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 3 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประาณ ๒๕๖๓.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่ กค.๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากระเบื้องลอนคู่ (ชุดห้องจรวจและชุดห้องคลอด) งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2563.pdf
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า ติดตั้งรางน้ำ (เงินบริจาค) ปี 2563.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนบานประตูบานกระจกเลื่อนแบบแขวนคู่ ขนาด 200 x 380 ซม. จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (เงินบริจาค) .pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563  ชุดที่ 1.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563  ชุดที่ 2.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563  ชุดที่ 3.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563  ชุดที่ 4.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563  ชุดที่ 5.pdf
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลแก่งกระจาน.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เงินบริจาค) โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจาะสำรวจชั้นดิน (เงินบริจาค) โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2563.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  ขายรถยนต์ราชการที่ชำรุด จำนวน 1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี .pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสวน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสวน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลแก่งกระจาน.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (ขอปรับเปลี่ยน) ชุดที่ 1.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (ขอปรับเปลี่ยน) ชุดที่ 2.PDF
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (ขอปรับเปลี่ยน) ชุดที่ 3.PDF
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (ขอปรับเปลี่ยน) ชุดที่ 4.PDF
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์,วัสดุการแพทย์ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (ขอปรับเปลี่ยน) ชุดที่ 5.PDF
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์,วัสดุการแพทย์ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (ขอปรับเปลี่ยน) ชุดที่ 6.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562 .PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาร 2562.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมบำรุงยานพาหนะและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าง ฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562.PDF
รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561.PDF
รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดิอน ตุลาคม 2561.PDF
ประกาศผลผู้ชนะยื่นเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2562.PDF
ประกาศผลผู้ชนะยื่นเสนอราคา เช่าห้องประชุม ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562.PDF
แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (แผ่นที่ 1) .PDF
แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (แผ่นที่ 2) .PDF
แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (แผ่นที่ 3) .PDF
แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (แผ่นที่ 4).PDF
แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (แผ่นที่ 5) .PDF
แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (แผ่นที่ 6) .PDF
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ (ระดับหน่วยบริการ 70%) โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 .PDF
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (แผ่น 1).PDF
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (แผ่น 2).PDF
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (แผ่น 3).PDF
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (แผ่น 4).PDF
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (แผ่น 5).PDF
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (แผ่น 6).PDF
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 (แผ่น 7).PDF
รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561.PDF
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อเนื่อง) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562.PDF
ประกาศผลผู้ชนะยื่นเสนอราคาทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .PDF
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 .PDF
ประกาศผลผู้ชนะยื่นเสนอราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ปีงบประมาณ 2562 .PDF
รายงานสรุปผลร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561.PDF
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับแผน) วัสดุ ครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2561.PDF
ผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ช่วงไตรมาสที่ 1-2 โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561 .PDF

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับแผน) งานจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ สนง. งานบ้านงานครัว, โฆษณาฯ, คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 (แผ่นที่ 1) .PDF

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับแผน) งานจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ สนง. งานบ้านงานครัว, โฆษณาฯ, คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 (แผ่นที่ 2).PDF

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ , เวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561.PDF

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา , วัสดุทันตกรรม จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561 .PDF
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอินเตอร์ พรบ. จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561.PDF
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561.PDF
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561.PDF
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุ,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561.PDF
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมและอืนๆ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561.PDF
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมออกซิเจนไปป์ไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ โดยเงินบำรุงของโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561.PDF
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมชั้นแสตนเลสกรองระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2561 .PDF
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2561  รพ.สต. บ้านซ่อง.pdf
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2561  รพ.สต. บ้านเขากลิ้ง.PDF
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ  ปีงบประมาณ 2561   รพ.สต บ้านแม่คะเมย   .PDF
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ให้เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ เงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561 .PDF
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา เปลี่ยนท่อหลักระบบประปาภายในโรงพยาบาลแก่งกระจาน จำนวน 1 งาน งบค่าบริการทางแพทย์ฯ ปี 2561 (ระดับเขต 10 %) .PDF
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารหน่วยจ่าย จำนวน 1 งาน งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปี 2561 (หน่วยบริการ 70%) .PDF
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงอัลตร้า งบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 (งบระดับจังหวัด 20%) .PDF
แผนการจัดซื้อพัสดุ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เงินบำรุง (ผู้ป่วยในงานกายภาพบำบัด) โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561.PDF
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2561 (ระดับจังหวัด 20%) .PDF
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ 2561.PDF
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ 2561.PDF
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อพร้อมหลัง งบค่าบริการทางการแพทย์ 2561 .PDF
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ 2561 (เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์ และตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต).PDF
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ 2561 (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง.PDF
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2561 .PDF 
ประกาศผลผู้ชนะการยื่นข้อเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .PDF 
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสวนปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .PDF
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf 
แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิมยาศาสตร์ฯ คงคลังเพื่อการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 (ชุดที่ 1).PDF
แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ คงคลังเพื่อการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 (ชุดที่ 2).PDF
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลแก่งกระจาน ประจำปีงบประมาณ 2561  ขุดที่1 .PDF
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลแก่งกระจาน ประจำปีงบประมาณ 2561  ขุดที่2.PDF 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลแก่งกระจาน เหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน ประจำปี 2561.PDF
แผนการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ สำนักงาน งานบ้านงานครัว ไฟฟ้า และอื่นๆ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลแก่งกระจาน ประจำปี 2561  (ชุดที่ 1).PDF 
แผนการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ สำนักงาน งานบ้านงานครัว ไฟฟ้า และอื่นๆ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลแก่งกระจาน ประจำปี 2561 (ชุดที่ 2).PDF
แผนการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ สำนักงาน งานบ้านงานครัว ไฟฟ้า และอื่นๆ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลแก่งกระจาน ประจำปี 2561 (ชุดที่ 3).PDF
แผนการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรม ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลแก่งกระจาน ประจำปีงบประมาณ 2561.PDF
วงเงินงบประมาณ เงินบำรุงของโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2561.PDF 
   
   
   

 

 

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2016 All Rights Reserved.